මුල ගී පද සදාකාලික නොවූ ලෝකේ සදාකාලික ප්‍රේමයක්
F
T
P

සදාකාලික නොවූ ලෝකේ සදාකාලික ප්‍රේමයක් ගී පද

සදාකාලික නොවූ ලෝකේ
සදාකාලික ප්‍රේමයක්
සොයා නෙක ගම් දනව් පීරා
ගෙවූ කාලය සිහිනයක්

සදාකාලික නොවූ ලෝකේ
සදාකාලික ප්‍රේමයක්
සොයා නෙක ගම් දනව් පීරා
ගෙවූ කාලය සිහිනයක්

මගේ දුක දැක
ඔබේ දෙනයන
උපන් කඳුළින් සේදිලා
මගේ දුක දැක
ඔබේ දෙනයන
උපන් කඳුළින් සේදිලා
ඔබේ වත නොව
ඔබේ හදවත
පුරා සඳ සේ පෑදිලා

සදාකාලික නොවූ ලෝකේ
සදාකාලික ප්‍රේමයක්
සොයා නෙක ගම් දනව් පීරා
ගෙවූ කාලය සිහිනයක්

එදා ළඟ සිට
දුටුව ඔබ නොව
මෙදා දුර සිට
මා දකින්නේ
එදා ළඟ සිට
දුටුව ඔබ නොව
මෙදා දුර සිට
මා දකින්නේ
සදාකාලික
නොවූ ලෝකයෙ
සදා කෙලෙසද
පෙම් බඳින්නේ

සදාකාලික නොවූ ලෝකේ
සදාකාලික ප්‍රේමයක්
සොයා නෙක ගම් දනව් පීරා
ගෙවූ කාලය සිහිනයක්

සදාකාලික නොවූ ලෝකේ
සදාකාලික ප්‍රේමයක්
සොයා නෙක ගම් දනව් පීරා
ගෙවූ කාලය සිහිනයක්

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ආනන්ද අමරසිරි

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021