මුල ගී පද සාගරය බඳු වේදනාවෝ
F
T
P

සාගරය බඳු වේදනාවෝ ගී පද

සාගරය බඳු වේදනාවෝ
සුන් වෙලා යනවෝ
ජීවිතය ගෙන වන්දනාවක
යන්න අපි යනවෝ

සාගරය බඳු වේදනාවෝ
සුන් වෙලා යනවෝ
ජීවිතය ගෙන වන්දනාවක
යන්න අපි යනවෝ

පෙරුම් පුරනා
බෝසතුන්ටත්
මාරසෙන් සිටියෝ
ඉතින් එහෙනම්
අපිට නැතිවෙද
රුදුරු බාධාවෝ
පැමිණි දුක් කඳ
පැණි රසක් ලෙස
බෝසතුන් සිතුවෝ
ඉතින් එහෙනම්
අපිත් ඉවසමු
දුක්ඛ ගංගාවෝ

සාගරය බඳු වේදනාවෝ
සුන් වෙලා යනවෝ
ජීවිතය ගෙන වන්දනාවක
යන්න අපි යනවෝ

එදා කඳුළැල්
මෙදා හසරැල්
පැතුම් ඉටුවෙනවෝ
පැතුම් හොඳනම්
යනෙන ගමනෙදි
සිහින එළිවෙනවෝ
මිනිස් ලොවකට
ලබන්නට බැරි
ජයක් කොතැනකදෝ
මිනිස්කම් මත
දිවි ගෙවයිනම්
ඔවුන් ජය ලැබුවෝ

සාගරය බඳු වේදනාවෝ
සුන් වෙලා යනවෝ
ජීවිතය ගෙන වන්දනාවක
යන්න අපි යනවෝ

සාගරය බඳු වේදනාවෝ
සුන් වෙලා යනවෝ
ජීවිතය ගෙන වන්දනාවක
යන්න අපි යනවෝ

සාගරය බඳු වේදනාවෝ
සුන් වෙලා යනවෝ
ජීවිතය ගෙන වන්දනාවක
යන්න අපි යනවෝ

සාගරය බඳු වේදනාවෝ
සුන් වෙලා යනවෝ
ජීවිතය ගෙන වන්දනාවක
යන්න අපි යනවෝ

ගීත ගායනය

සේනානායක වේරලියැද්ද
සේනානායක වේරලියැද්ද ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021