මුල ගී පද සක්මන් සඳ ඉක්මන් කර
F
T
P

සක්මන් සඳ ඉක්මන් කර ගී පද

සක්මන් සඳ ඉක්මන් කර
පෝයදාක එයි
ගොම්මං සිත පහන් එළිය
පිළිබඳ සිතමයි
ළං වෙන්නට විදිහක් නෑ
හිතෙන් විතරමයි
සුවඳක් මිස ඔබ ළඟ නෑ
හීනයක් වගෙයි

සක්මන් සඳ ඉක්මන් කර
පෝයදාක එයි
ගොම්මං සිත පහන් එළිය
පිළිබඳ සිතමයි
ළං වෙන්නට විදිහක් නෑ
හිතෙන් විතරමයි
සුවඳක් මිස ඔබ ළඟ නෑ
හීනයක් වගෙයි

නින්ද යාය පුරා දුවන
කන්දෙ හෙවනැලී
දුවනවා වගෙයි නුඹ ගැන
මගේ සිතිවිලී
නින්ද යාය පුරා දුවන
කන්දෙ හෙවනැලී
දුවනවා වගෙයි නුඹ ගැන
මගේ සිතිවිලී

නාන තොටේ නුඹගෙ මැණික්
දෑස මුණගැසෙයි
යන්න බයයි ඒදණ්ඩෙන්
හිතත් කලබලයි

සක්මන් සඳ ඉක්මන් කර
පෝයදාක එයි
ගොම්මං සිත පහන් එළිය
පිළිබඳ සිතමයි
ළං වෙන්නට විදිහක් නෑ
හිතෙන් විතරමයි
සුවඳක් මිස ඔබ ළඟ නෑ
හීනයක් වගෙයි

බිංදු පොදට පිල්කඩේට
මං දුව එන්නම්
පිල්කඩේ ටිකක් ඉඳලා
ඇතුලට එන්නම්
බිංදු පොදට පිල්කඩේට
මං දුව එන්නම්
පිල්කඩේ ටිකක් ඉඳලා
ඇතුලට එන්නම්

සද්ද නොකර හිටියෝතින්
ඉද්ද ගැසූ මෙන්
දෙතොලේ සුසුමක් තියලා
ආපහු යන්නම්

සක්මන් සඳ ඉක්මන් කර
පෝයදාක එයි
ගොම්මං සිත පහන් එළිය
පිළිබඳ සිතමයි
ළං වෙන්නට විදිහක් නෑ
හිතෙන් විතරමයි
සුවඳක් මිස ඔබ ළඟ නෑ
හීනයක් වගෙයි

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ශාන්ත ජයලත් තිසේරා

සංගීත නාද රටා

ශාන්ත ජයලත් තිසේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021