මුල ගී පද සල් සපු මල් දෙවැට දිගේ පිපිල ද දුනුකේ
F
T
P

සල් සපු මල් දෙවැට දිගේ පිපිල ද දුනුකේ ගී පද

සල් සපු මල් දෙවැට දිගේ
පිපිල ද දුනුකේ
පෝයට දළදා වඳින්න
එනවද මැනිකේ
සල් සපු මල් දෙවැට දිගේ
පිපිල ද දුනුකේ
පෝයට දළදා වඳින්න
එනවද මැනිකේ
සල් සපු මල් දෙවැට දිගේ
පිපිල ද දුනුකේ

වෙල මැද්දට ආ මැණිකේ
අවට බලනවා
ගොයම් කරල් ඇගේ දෙසට
ඔමරි කරනවා
කන්ද උඩින් පායන සඳ
මට සිහි වෙනවා
සඳ නැතිවට ඇගේ සිහිළ
පවන් සලනවා
මට පවන් සලනවා

සල් සපු මල් දෙවැට දිගේ
පිපිල ද දුනුකේ
පෝයට දළදා වඳින්න
එනවද මැනිකේ
සල් සපු මල් දෙවැට දිගේ
පිපිල ද දුනුකේ

සල් සපු මල් දෙවැට දිගේ
පිපිලා දුනුකේ
පීරාගෙන පිටට නෙලා
දිගුවන් හිසකේ
හදට පැතුම් පුරවාගෙන
දහසක් හනිකේ
පෝයට දළදා වඳින්න
එනවා මැණිකේ
ඔව් එනවා මැණිකේ

සල් සපු මල් දෙවැට දිගේ
පිපිල ද දුනුකේ
පෝයට දළදා වඳින්න
එනවද මැනිකේ
සල් සපු මල් දෙවැට දිගේ
පිපිල ද දුනුකේ
පෝයට දළදා වඳින්න
එනවද මැනිකේ

පෝයට දළදා වඳින්න
එනවද මැනිකේ
පෝයට දළදා වඳින්න
එනවද මැනිකේ

ගීත ගායනය

සිසිර සේනාරත්න
සිසිර සේනාරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කමල් රත්නායක

සංගීත නාද රටා

සිසිර සේනාරත්න
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021