මුල ගී පද සල් සපු නා නිල් මානෙල්
F
T
P

සල් සපු නා නිල් මානෙල් ගී පද

සල් සපු නා
නිල් මානෙල්
කුමුදු සමන්
මල් අතරේ

සල් සපු නා
නිල් මානෙල්
කුමුදු සමන්
මල් අතරේ

කිඩාරම් මලේ පවා
සුවඳ දිගහැරේ
කිඩාරම් මලේ පවා
සුවඳ දිගහැරේ

පලිඟු රුවන්
මිණි මුතු මෙන්
පහන් දිලෙනවා

එබඳු පහන්
අඳුරු විමන්
පහන් කරනවා
වැලි තලේ සැඟවිලා
යටින් ඇදෙනවා
එය හැඟී
නෙත මගේ
කඳුළු සලනවා

සල් සපු නා
නිල් මානෙල්
කුමුදු සමන්
මල් අතරේ

කිඩාරම් මලේ පවා
සුවඳ දිගහැරේ
කිඩාරම් මලේ පවා
සුවඳ දිගහැරේ

වීනාවෙන්
බිළිඳු අතින්
මිහිරි සර වැයේ

සුපෙම් හැඟුම්
උපද්දවයි
දුගී වුව ළයේ
කළු වළා වල පවා
රිදී ඉරි තියේ
කිමද මේ
නිය දහම්
අමතක ව ගියේ

සල් සපු නා
නිල් මානෙල්
කුමුදු සමන්
මල් අතරේ

කිඩාරම් මලේ පවා
සුවඳ දිගහැරේ
කිඩාරම් මලේ පවා
සුවඳ දිගහැරේ

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කරුණාරත්න අබේසේකර

සංගීත නාද රටා

සරත් දසනායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021