මුල ගී පද සල්ලි මිටි ගනන් අරගෙන එයි වටින් පිටින්
F
T
P

සල්ලි මිටි ගනන් අරගෙන එයි වටින් පිටින් ගී පද

සල්ලි මිටි ගනන්
අරගෙන එයි වටින් පිටින්
කල්ලි නෑ මචං
මෙතන ආස්කිං හිටිං
පුල්ලි කොල වලිං
සෙල්ලං නෑනෙ වැඩ කෙලිං
මල්ලි ඉඳගනිං
ජෙමා කූට්ටම කටිං

ආසි හේරු පොරෝ බූරු
රජ වෙලා ඇත්තේ
පනස් දෙකේ කොල කුට්ටම
ජෙමාගෙ වත්තේ
ආසි හේරු පොරෝ බූරු
රජ වෙලා ඇත්තේ
පනස් දෙකේ කොල කුට්ටම
ජෙමාගෙ වත්තේ

බෙට්එක රුපියල් දාහයි
තෝමට සීයට විස්සයි
කොයි කාටත් නීතිය ඒකයි
කට් එක දෙන්නෙ එක්කෙනයි
රවුමට ඔට්ටු පෝලිමයි
කයිවාරුවො වටේ මුර කරයි
හිට් එක දෙන්න ට්‍රයි කරයි
කොල ටික දෙපැත්තට එලයි
කොයි කාගෙත් පපුව දැන් ගැහෙයි
සෙට් එක හුඟ දෙනෙක් වඳයි
සමහරු වටේටම නයයි
හයි ෆයි කං එතන බාල්දුයි

සල්ලි මිටි ගනන්
අරගෙන එයි වටින් පිටින්
කල්ලි නෑ මචං
මෙතන ආස්කිං හිටිං
පුල්ලි කොල වලිං
සෙල්ලං නෑනෙ වැඩ කෙලිං
මල්ලි ඉඳගනිං
ජෙමා කූට්ටම කටිං

ආසි හේරු පොරෝ බූරු
රජ වෙලා ඇත්තේ
පනස් දෙකේ කොල කුට්ටම
ජෙමාගෙ වත්තේ
ආසි හේරු පොරෝ බූරු
රජ වෙලා ඇත්තේ
පනස් දෙකේ කොල කුට්ටම
ජෙමාගෙ වත්තේ

ඉල්ලුව කලාබර හත
කරුමෙට පෙරළුනේ නැත
ෆුල් සුද්දයි ඉල්ලපු පැත්ත
ඇල්ලුව පොරව හාරත
නියමෙට පෙරලිලා ඇත
සන්තෝසයි දිනාපු පැත්ත
දන්නවා ගේමෙ වතගොත
හරියට ජෙමා හිතවත
කවදාවත් පැරදිලා නැත
බූරුවා කුට්ටමේ පොත
තෝමට පරාජය නැත
ගහන එවුන්ටයි හතේ හත

සල්ලි මිටි ගනන්
අරගෙන එයි වටින් පිටින්
කල්ලි නෑ මචං
මෙතන ආස්කිං හිටිං
පුල්ලි කොල වලිං
සෙල්ලං නෑනෙ වැඩ කෙලිං
මල්ලි ඉඳගනිං
ජෙමා කූට්ටම කටිං

ආසි හේරු පොරෝ බූරු
රජ වෙලා ඇත්තේ
පනස් දෙකේ කොල කුට්ටම
ජෙමාගෙ වත්තේ
ආසි හේරු පොරෝ බූරු
රජ වෙලා ඇත්තේ
පනස් දෙකේ කොල කුට්ටම
ජෙමාගෙ වත්තේ

ගීත ගායනය

නිහාල් නෙල්සන්
නිහාල් නෙල්සන් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021