මුල ගී පද සමන් මල් පියල්ලේ
F
T
P

සමන් මල් පියල්ලේ ගී පද

සමන් මල් පියල්ලේ
සඳේ රැස් කැරැල්ලේ
ප්‍රීතී වලාවන් එක්වී
සංගීත රාවෙන් මත්වී
මගේ රංගනීයේ

සමන් මල් පියල්ලේ
සඳේ රැස් කැරැල්ලේ
සඳේ රැස් කැරැල්ලේ

වනේ මල් නෙලාලා
ඔබේ ගෙල බඳින්නම්
රිදී පිනි දියෙන් මා
ඔබේ නෙත් තෙමන්නම්

සාගරෙන් සොයලා
නිල් මැණික් ගෙනල්ලා
ඔබගේ වරලේ ගසලා
ලස්සන බලන්නම්

සමන් මල් පියල්ලේ
සඳේ රැස් කැරැල්ලේ
සඳේ රැස් කැරැල්ලේ

සුදෝ සුදු වලාවෝ
සිහින් ඉඟ ඔතන්නම්
ගංගාවේ ඉවුරේ
ළංවී හිඳින්නම්

අමරණීය ප්‍රේමේ
සිහසුන් දරාලා ඔබගේ
කවදා හෝ මං
දෑතම ලබන්නම්

සමන් මල් පියල්ලේ
සඳේ රැස් කැරැල්ලේ
ප්‍රීතී වලාවන් එක්වී
සංගීත රාවෙන් මත්වී
මගේ රංගනීයේ

සමන් මල් පියල්ලේ
සඳේ රැස් කැරැල්ලේ
සඳේ රැස් කැරැල්ලේ

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

බණ්ඩාර කේ විජේතුංග

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021