මුල ගී පද සමනල මුදුනේ සිරිපද සිඹ සිඹ
F
T
P

සමනල මුදුනේ සිරිපද සිඹ සිඹ ගී පද

සමනල මුදුනේ
සිරිපද සිඹ සිඹ
උදා ඉරක් පායයි
සැනසිළි සුව දෙන
නව මල් සුවඳින්
දැහැමි දැයක් පිබිදෙයි
දැහැමි දැයක් පිබිදෙයි

කුල මල ධන බල
නොතකන හෙළ දැය
සුදු බුදු රැස් පැතිරෙයි
සම මෙත් කරුණා
බුදු බණ පදයක
සිහිලෙන් රට සැනහෙයි
සිහිලෙන් රට සැනහෙයි

සමනල මුදුනේ
සිරිපද සිඹ සිඹ
උදා ඉරක් පායයි
සැනසිළි සුව දෙන
නව මල් සුවඳින්
දැහැමි දැයක් පිබිදෙයි
දැහැමි දැයක් පිබිදෙයි

මිනිසා මිනිසෙකු
විලසින් එළඹෙන
නව යුගයක් ඇරඹෙයි
තුන් සිංහලයම
අත්වැල් බැඳගෙන
නිවහල් සුවය විඳියි
නිවහල් සුවය විඳියි

සමනල මුදුනේ
සිරිපද සිඹ සිඹ
උදා ඉරක් පායයි
සැනසිළි සුව දෙන
නව මල් සුවඳින්
දැහැමි දැයක් පිබිදෙයි
දැහැමි දැයක් පිබිදෙයි

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ආර්. ප්‍රේමදාස

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021