මුල ගී පද සඳ ගිලුනත් හිරු ගිලුනත් මට කමක් නෑ
F
T
P

සඳ ගිලුනත් හිරු ගිලුනත් මට කමක් නෑ ගී පද

සඳ ගිලුනත් හිරු ගිලුනත් මට කමක් නෑ
තරු වැටුනත් මල් හැලුනත් මට කමක් නෑ
ඔබ මා ළඟ සිටිනව නම්
කමක් නෑ කමක් නෑ කමක් නෑ

සඳ ගිලුනත් හිරු ගිලුනත් මට කමක් නෑ
තරු වැටුනත් මල් හැලුනත් මට කමක් නෑ
ඔබ මා ළඟ සිටිනව නම්
කමක් නෑ කමක් නෑ කමක් නෑ

දවස ගෙවා සිහින රැයේ
ඔබව සොයා බලන පැයේ
මට සිතුනා ඔබට ප්‍රියේ
කියන්නෙමී රහස ළයේ

සඳ ගිලුනත් හිරු ගිලුනත් මට කමක් නෑ
තරු වැටුනත් මල් හැලුනත් මට කමක් නෑ
ඔබ මා ළඟ සිටිනව නම්
කමක් නෑ කමක් නෑ කමක් නෑ

මග තොට දී හමු වෙනවා
දෑස පුරා හිනැහෙනවා
කතා කළා සිනාසුනා
සිහිනෙන් මා අද දකිමී

සඳ ගිලුනත් හිරු ගිලුනත් මට කමක් නෑ
තරු වැටුනත් මල් හැලුනත් මට කමක් නෑ
ඔබ මා ළඟ සිටිනව නම්
කමක් නෑ කමක් නෑ කමක් නෑ

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021