මුල ගී පද සඳ කිනිති නැමී විල් දියට එබී
F
T
P

සඳ කිනිති නැමී විල් දියට එබී ගී පද

සඳ කිනිති නැමී
විල් දියට එබී
සොයයි සේයාව සඳේ
ඔබෙ නෙතට එබී
මගෙ නෙතද සදා
සොයයි සේයාව මගේ

සඳ කිනිති නැමී
විල් දියට එබී
සොයයි සේයාව සඳේ
ඔබෙ නෙතට එබී
මගෙ නෙතද සදා
සොයයි සේයාව මගේ

සසල නොවෙයි විල
එබෙන තුරා
දිලෙයි සඳ දියට යටින්
සසල නොවෙයි විල
එබෙන තුරා
දිලෙයි සඳ දියට යටින්

සසල වෙලා දිය කැළඹුනු දා
බිඳෙයි සඳ කැබලි පිටින්

සඳ කිනිති නැමී
විල් දියට එබී
සොයයි සේයාව සඳේ
ඔබෙ නෙතට එබී
මගෙ නෙතද සදා
සොයයි සේයාව මගේ

සසල නොවෙයි ඔබ
හිඳින තුරා
පෙනෙයි මා ඔබේ නෙතින්
සසල නොවෙයි ඔබ
හිඳින තුරා
පෙනෙයි මා ඔබේ නෙතින්

සසර පුරා සැරිසරන තුරා
බලමි ලොව ඔබේ නෙතින්

සඳ කිනිති නැමී
විල් දියට එබී
සොයයි සේයාව සඳේ
ඔබෙ නෙතට එබී
මගෙ නෙතද සදා
සොයයි සේයාව මගේ

ගීත ගායනය

ලක්ෂ්මන් විජේසේකර
ලක්ෂ්මන් විජේසේකර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021