මුල ගී පද සඳ ලතා පායලා
F
T
P

සඳ ලතා පායලා ගී පද

සඳ ලතා පායලා
මල් වැට ගාව ඉරිමා උදේ
සුදු මල් තාරුකා
ඇගෙ පරිවාර
තරු වැල් වගේ
සඳුට උපමා
ඔබයි ළඳුනේ
මටයි හැඟුනේ
ආදරේ
සඳුට උපමා
ඔබයි ළඳුනේ
මටයි හැඟුනේ
ආදරේ

මන්දිරේ කවුළුවෙන්
මං මේ උදේ
නෙත් පුරා බලා හිඳින්නේ
රූ ඔබේ
මන්දිරේ කවුළුවෙන්
මං මේ උදේ
නෙත් පුරා බලා හිඳින්නේ
රූ ඔබේ

ඔබට රහසේ ප්‍රේමාදරේ
මට දැනුනා රත්තරන්
ඔබට රහසේ ප්‍රේමාදරේ
මට දැනුනා රත්තරන්

සඳ ලතා පායලා
මල් වැට ගාව
ඉරිමා උදේ
සුදු මල් තාරුකා
ඇගෙ පරිවාර
තරු වැල් වගේ

වෑහෙනා මුත් ඒ මනුලෝ
චේතනා
පෙම් කරන්නත් නෑ ප්‍රියේ
පිං වාසනා
වෑහෙනා මුත් ඒ මනුලෝ
චේතනා
පෙම් කරන්නත් නෑ ප්‍රියේ
පිං වාසනා

පාළු රාත්‍රියේ සඳ රේණුවෙන්
පුරවන්කෝ රත්තරන්
පාළු රාත්‍රියේ සඳ රේණුවෙන්
පුරවන්කෝ රත්තරන්

සඳ ලතා පායලා
මල් වැට ගාව ඉරිමා උදේ
සුදු මල් තාරුකා
ඇගෙ පරිවාර
තරු වැල් වගේ
සඳුට උපමා
ඔබයි ළඳුනේ
මටයි හැඟුනේ
ආදරේ
සඳුට උපමා
ඔබයි ළඳුනේ
මටයි හැඟුනේ
ආදරේ

ලා ල ලාලා
ලා ල ලාලා
ලා ල ලාලා
ලාලලා

ගීත ගායනය

කීර්ති පැස්කුවෙල්
කීර්ති පැස්කුවෙල් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021