මුල ගී පද සඳ ඔබ මගේ දුක විමසන
F
T
P

සඳ ඔබ මගේ දුක විමසන ගී පද

සඳ ඔබ මගේ
දුක විමසන
දුක් හැන්දෑවේ
ගීතයක් සේ

සඳ ඔබ මගේ
දුක විමසන
දුක් හැන්දෑවේ
ගීතයක් සේ

රෝස යායේ
රෝස පුසුඹේ
සීනයෙන්
සිහි වේ

කෝ කොහේදෝ
මා සොයන්නී
ආදරේ දුන්නී

සඳ ඔබ මගේ
දුක විමසන
දුක් හැන්දෑවේ
ගීතයක් සේ

සඳ ඔබ මගේ
දුක විමසන
දුක් හැන්දෑවේ
ගීතයක් සේ

රෝස යායේ
රෝස පුසුඹේ
සීනයෙන්
සිහි වේ

හමුවෙමු
කවදා හෝ ආයේ
හිනැහෙමු
තරහා නෑ වාගේ

මේ සැඳෑවේ
කෝ කොහේදෝ
මා සොයන්නී

සඳ ඔබ මගේ
දුක විමසන
දුක් හැන්දෑවේ
ගීතයක් සේ

සඳ ඔබ මගේ
දුක විමසන
දුක් හැන්දෑවේ
ගීතයක් සේ

රෝස යායේ
රෝස පුසුඹේ
සීනයෙන්
සිහි වේ

කෝ කොහේදෝ
මා සොයන්නී
ආදරේ දුන්නී

සඳ ඔබ මගේ
දුක විමසන
දුක් හැන්දෑවේ
ගීතයක් සේ

සඳ ඔබ මගේ
දුක විමසන
දුක් හැන්දෑවේ
ගීතයක් සේ

රෝස යායේ
රෝස පුසුඹේ
සීනයෙන්
සිහි වේ

හමුවෙමු
කවදා හෝ ආයේ
හිනැහෙමු
තරහා නෑ වාගේ

කෝ කොහේදෝ
මා සොයන්නී
ආදරේ දුන්නී

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021