මුල ගී පද සඳ පිනි දියේ හිම කුමරියේ
F
T
P

සඳ පිනි දියේ හිම කුමරියේ ගී පද

සඳ පිනි දියේ
හිම කුමරියේ
ජීවිත කැලේ
පිපි මල් වැලේ

සඳ පිනි දියේ
හිම කුමරියේ
ජීවිත කැලේ
පිපි මල් වැලේ

මා හා බැඳී
ගිනි කාෂ්ඨකේ
කඳු හෙල් දිගේ
සැඩ මාරුතේ
ඔබ හමා යනවා
අපි හමා යනවා

නෙතින් ගලනා
කඳුළු වැල් ගංගාවෝ
සවිය දෙනවා
පරදන්න මායාවෝ
මල් රොනින් මලින් පිරි
දිනෙන් දිනේ ගෙවේ
ආදරේ සදා සුසුම් නොවේ

සඳ පිනි දියේ
හිම කුමරියේ
ජීවිත කැලේ
පිපි මල් වැලේ

මෙලෝ වසනා
තුරා ලඟ මා ඉන්නම්
කඳුළු පිසදා
ඔබව සනහාලන්නම්
ආදරේ හිනාවෙවී
ආදරේ හඬයි
ජීවිතේ කාහටත් ඔහොමයි

සඳ පිනි දියේ
හිම කුමරියේ
ජීවිත කැලේ
පිපි මල් වැලේ

මා හා බැඳී
ගිනි කාෂ්ඨකේ
කඳු හෙල් දිගේ
සැඩ මාරුතේ
ඔබ හමා යනවා
මම හමා යනවා
ඔබ සිනාසෙනවා
අපි සිනාසෙනවා

සඳ පිනි දියේ

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021