මුල ගී පද සඳ තනි වෙලා අහසේ
F
T
P

සඳ තනි වෙලා අහසේ ගී පද

සඳ තනි වෙලා අහසේ
හිරු තනි වෙලා

උතුරා ගැලූ ගඟුලක්
අද වියළිලා

සඳ තනි වෙලා අහසේ
හිරු තනි වෙලා
උතුරා ගැලූ ගඟුලක්
අද වියළිලා

සඳ තනි වෙලා අහසේ
හිරු තනි වෙලා
උතුරා ගැලූ ගඟුලක්
අද වියළිලා

පියමං කළා දෙදෙනෙක්
සෙවනක් බලා
පැතුමන් බිඳී නිවසක්
ඇත සුන් වෙලා

පියමං කළා දෙදෙනෙක්
සෙවනක් බලා
පැතුමන් බිඳී නිවසක්
ඇත සුන් වෙලා

සඳ තනි වෙලා අහසේ
හිරු තනි වෙලා
උතුරා ගැලූ ගඟුලක්
අද වියළිලා

උයනක් පිරී පිපි මල්
අද පරවෙලා
විහඟුන් ගැයූ ගී වැල්
අද නැතිවෙලා

උයනක් පිරී පිපි මල්
අද පරවෙලා
විහඟුන් ගැයූ ගී වැල්
අද නැතිවෙලා

සඳ තනි වෙලා අහසේ
හිරු තනි වෙලා
උතුරා ගැලූ ගඟුලක්
අද වියළිලා

සඳ තනි වෙලා අහසේ
හිරු තනි වෙලා
උතුරා ගැලූ ගඟුලක්
අද වියළිලා

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ඇන්ජලීන් ගුණතිලක
ඇන්ජලීන් ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021