මුල ගී පද සඳ වතුරක් සේ මෙත් සොමි ගුණෙනා
F
T
P

සඳ වතුරක් සේ මෙත් සොමි ගුණෙනා ගී පද

සඳ වතුරක් සේ
මෙත් සොමි ගුණෙනා
දිව මතුරක් සේ
තුඩ තුඩ රඳනා
සමිඳුනි ඔබ වේවා
පියුම් ගොමු
හද විල් ජලයේ

උදා ලහිරු සේ
ලොව සනසවනා
තරු වියනක් සේ
සිත පහදවනා

උදා ලහිරු සේ
ලොව සනසවනා
තරු වියනක් සේ
සිත පහදවනා

සමිඳුනි ඔබ වේවා
පහන් ටැඹ
මා ළය මඬලේ

සඳ වතුරක් සේ
මෙත් සොමි ගුණෙනා
දිව මතුරක් සේ
තුඩ තුඩ රඳනා
සමිඳුනි ඔබ වේවා
පියුම් ගොමු
හද විල් ජලයේ

මල් සුවඳක් සේ
සුළඟට වඩිනා
මව් වදනක් සේ
සෙනෙහස ගලනා

මල් සුවඳක් සේ
සුළඟට වඩිනා
මව් වදනක් සේ
සෙනෙහස ගලනා

සමිඳුනි ඔබ වේවා
පිහිට මට
මේ භව කතරේ

සඳ වතුරක් සේ
මෙත් සොමි ගුණෙනා
දිව මතුරක් සේ
තුඩ තුඩ රඳනා
සමිඳුනි ඔබ වේවා
පියුම් ගොමු
හද විල් ජලයේ

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රඹුක්කන සිද්ධාර්ථ හිමි

සංගීත නාද රටා

එම්. ආර්. චූලසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021