මුල ගී පද සඳ පාන වාගේ දිලෙන්නේ
F
T
P

සඳ පාන වාගේ දිලෙන්නේ ගී පද

සඳ පාන වාගේ දිලෙන්නේ
ඔබමයි හදේහී රැඳෙන්නේ
නිල් විල් ජලාසේ හන්සිය විලාසේ
මා හද විලේ සැරිසරන්නේ
සඳ පාන වාගේ දිලෙන්නේ
ඔබමයි හදේහී රැඳෙන්නේ

මල් මාවතේ සැරිසරාලා
නැළවුණු ළඳේ තුරුළු වීලා
සමනල්ලු කෝ අද ගිහිල්ලා
මල් ගොමුවෙ නෑ මල් පිපීලා

ඔබ නේන මේ බිම් තලාවේ
පාළුව හඬයි රෑ දවාලේ
කවදාක හෝ යළි සිනාසෙයි ආයේ
ආවා කියා පෙම්බරාවී
හද වේදනාවන් නිවේවී

සඳ පාන වාගේ දිලෙන්නේ
ඔබමයි හදේහී රැඳෙන්නේ
නිල් විල් ජලාසේ හන්සිය විලාසේ
මා හද විලේ සැරිසරන්නේ
සඳ පාන වාගේ දිලෙන්නේ
ඔබමයි හදේහී රැඳෙන්නේ

නිල්වන් ගැබේහී පියාඹා
එන්නම් ප්‍රියේ ඔබ සොයලා
සිඳලන්න මේ කඳුළු ගංගා
හද වේදනා මදිද වින්දා

යළි මාවතේ මල් පිපීලා
සමනල්ලු රෑනේ පිරිලා
ඔබ මා ළඟින් ඉන්නවා නම් ආයේ
මල් මී වසන්තේ උදා වී
හද වේදනාවන් නිවේවී

සඳ පාන වාගේ දිලෙන්නේ
ඔබමයි හදේහී රැඳෙන්නේ
නිල් විල් ජලාසේ හන්සිය විලාසේ
මා හද විලේ සැරිසරන්නේ
සඳ පාන වාගේ දිලෙන්නේ
ඔබමයි හදේහී රැඳෙන්නේ

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

නන්දන වික්‍රමගේ

සංගීත නාද රටා

රූකාන්ත ගුණතිලක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021