මුල ගී පද සඳට සඳ එළියට
F
T
P

සඳට සඳ එළියට ගී පද

සඳට සඳ එළියට
මලට මල් පොකුරට
කවියො කවි ලීවට
වෙනස් වේවි ද
මේ මිනිසුන්ගෙ සිත
මේ මිනිසුන්ගෙ සිත

උමතුවෙන් මත් වෙලා
රාගයට ලොල් වෙලා
මනස වීදෝ මුලා
සුමුදු මල් පරවෙලා
සුමුදු මල් පරවෙලා

අඳුර ලොව රජවෙලා
මිනිස් සිත ගොළුවෙලා
විශ්වයම වී මුලා
දහම ඇත සැඟවිලා
දහම ඇත සැඟවිලා

සඳට සඳ එළියට
මලට මල් පොකුරට
කවියො කවි ලීවට
වෙනස් වේවි ද
මේ මිනිසුන්ගෙ සිත
මේ මිනිසුන්ගෙ සිත

ගීත ගායනය

චාමර වීරසිංහ
චාමර වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021