මුල ගී පද සඳේ ඔබ ඇයිද මේ යාමේ අහස කරා නැගුනේ
F
T
P

සඳේ ඔබ ඇයිද මේ යාමේ අහස කරා නැගුනේ ගී පද

සඳේ ඔබ ඇයිද මේ යාමේ
අහස කරා නැගුනේ
සිතේ දුක හිරු නිවා දැමුවේ
නැතුවද ඔබ දන්නේ
ගිනි හිරු පායා
සොමි සඳ බැසලා
මගෙ ලොව එළිය වෙලා

සඳේ ඔබ ඇයිද මේ යාමේ
අහස කරා නැගුනේ

ඔබ තරු වට කර
හිනැහෙන යාමේ
‍ඈ දුර යහන් ගැබේ
රෑ නොනිදාගෙන
වැලපෙන මා හට
ඔබගෙන් කිමද පලේ

සඳේ ඔබ ඇයිද මේ යාමේ
අහස කරා නැගුනේ

සඳ දෙස බල බල
මා පැතු පැතුමන්
මෙතෙකැයි කියන්න බෑ
හිරු මා දැවුවත්
මා ලද උණුසුම
අමතක කරන්න බෑ

සඳේ ඔබ ඇයිද මේ යාමේ
අහස කරා නැගුනේ
සිතේ දුක හිරු නිවා දැමුවේ
නැතුවද ඔබ දන්නේ
ගිනි හිරු පායා
සොමි සඳ බැසලා
මගෙ ලොව එළිය වෙලා

සඳේ ඔබ ඇයිද මේ යාමේ
අහස කරා නැගුනේ
සිතේ දුක හිරු නිවා දැමුවේ
නැතුවද ඔබ දන්නේ

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021