මුල ගී පද සඳු ට සඳ මැ මිස‍
F
T
P

සඳු ට සඳ මැ මිස‍ ගී පද

සඳු ට සඳ මැ මිස‍
නැත උපමා
හිරු ට හිරු මැ මිස
නැත උපමා
සොයා කුමට
වෙහෙසෙනු උපමා
ඔබ ට ඔබ මැ මිස
නැත උපමා
ඔබ ට ඔබ මැ මිස
නැත උපමා

සෝ දුක් ගිනි
සිත තුල
නැඟෙනා විට
ඉන් ලොව ඝණඳුරු
නිව්ව හැටි

අපේ මග ද
ඒ එළියෙන්
එළි කර
අපට මග කියා
දුන්නු හැටි

ඔබ ගෙනි අඳුනා
ගත්තේ අප හැම
කිසි දින
දැක නැති සරස්වතී
කිසි දින
දැක නැති සරස්වතී

බෝ සත් කුලැ
ඉපැදුණු මිනිසානනි
සුනිමල සුන්දර
සිතක් ඇති

කළා ලොවට
ඔබ කිවි පති
ගී පති
අපට මග කියූ
බ්‍රහස්පතී

ගිනිදන මිහිතලයට
වැසි වස්සන
ඔබ පරිසරපති
වනස්පති
ඔබ පරිසරපති
වනස්පති

සඳු ට සඳ මැ මිස‍
නැත උපමා
හිරු ට හිරු මැ මිස
නැත උපමා
සොයා කුමට
වෙහෙසෙනු උපමා
ඔබ ට ඔබ මැ මිස
නැත උපමා
ඔබ ට ඔබ මැ මිස
නැත උපමා

ඔබ ට ඔබ මැ මිස
නැත උපමා

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

යමුණා මාලනී පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021