මුල ගී පද සපුමල් සුවඳ වගේ හොරෙන් ඇවිදින්
F
T
P

සපුමල් සුවඳ වගේ හොරෙන් ඇවිදින් ගී පද

සපුමල් සුවඳ වගේ
හොරෙන් හොරෙන්
හොරෙන් ඇවිදින්
මේ පාළු රෑ යාමේ
හෙමින් හෙමින්
හෙමින් හෙමින් ඇවිදින්

පිය නගමු අපි
තරු හිනැහෙන හෝරාවේ
බොහෝ ගිනි ඇවිලී
පාළු කිපෙනා
නුඹේ වත මඩලේ

අප හැඬූ තරම් ලොව
නැහැ දන්නේ
අප හැඬූ තරම් ලොව
නැහැ දන්නේ
සඳ බලා හිඳී
සඳ බලා හිඳී
අපේ සුසුම් ඉවසනු බැරි වී

සඳ අහිංසකයි නොවැ
අපි වාගේ
සඳ අහිංසකයි නොවැ
අපි වාගේ
හෙමින් හෙමින් ඇවිදින්
පිය නගමු අපි

හදේ හිරු ඇහැරී
ගිනි බිඳී ලොව
කළඹවා රහසේ
ම්ම්ම් ම්ම්ම්

කටු වැටට උඩින්
පිය නගමු අපි
සත් සියක් අරවින්ද
හිනැහේවී
ම්ම්ම් ම්ම්ම්

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021