මුල ගී පද සරා සඳේ සිනා සේලේ ගිලිහී වැටිලා
F
T
P

සරා සඳේ සිනා සේලේ ගිලිහී වැටිලා ගී පද

සරා සඳේ සිනා සේලේ
ගිලිහී වැටිලා
වළා තලේ ඔබේ දෑසේ
සිනහා මැවිලා
තනි වේ අඳුරේ
සුසුමේ වෙළිලා

වැතිරී සීත මීදුම් පායෙ
හදේ වේදනා
වැතිරී සීත මීදුම් පායෙ
හදේ වේදනා
කඩා වැටේ එදා ඇසූ
ඔබේ ගීතිකා

සරා සඳේ සිනා සේලේ
ගිලිහී වැටිලා
වළා තලේ ඔබේ දෑසේ
සිනහා මැවිලා

සරා සඳේ සිනා සේලේ
ගිලිහී වැටිලා
වළා තලේ ඔබේ දෑසේ
සිනහා මැවිලා
තනි වේ අඳුරේ
සුසුමේ වෙළිලා

තනි වේ අඳුරේ
සුසුමේ වෙළිලා

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

සරත් දසනායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021