මුල ගී පද සරස්වතී දේවී වන්දේ
F
T
P

සරස්වතී දේවී වන්දේ ගී පද

ජගන් මෝහිනී
මධුර භාෂිණී
චාරු දේහිනී
කමල වාසිනී

සරස්වතී දේවී වන්දේ
සරස්වතී දේවී

කම්පිත කංචන මාලා කූජිත
කිංකිණි නූපුර ජාලා
කම්පිත කංචන මාලා කූජිත
කිංකිණි නූපුර ජාලා

පාද සරෝජේ කඨී තතටාකේ
පාද සරෝජේ කඨී තතටාකේ
චංචල නර්ථන ලීලා
චංචල නර්ථන ලීලා

මීන මකර පංකජ රූපාකුල
අංකික කුංකුම රේඛා
මීන මකර පංකජ රූපාකුල
අංකික කුංකුම රේඛා

පූර්ණ කුමුභ නිව පීන පයෝධර
පූර්ණ කුමුභ නිව පීන පයෝධර
පූරිතා මෘත ධාරා
පූරිතා මෘත ධාරා

භාග්‍ය සාදන පුණ්‍ය මූර්ති ධර
සුර කුල වර අභිරූපා
භාග්‍ය සාදන පුණ්‍ය මූර්ති ධර
සුර කුල වර අභිරූපා

දේහි දේහි වරදායක හස්තේ
දේහි දේහි වරදායක හස්තේ
සුභමංගල මුද්‍රා
සුභමංගල මුද්‍රා

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021