මුල ගී පද සාරි පොඩිත්තක් ඇඳගෙන
F
T
P

සාරි පොඩිත්තක් ඇඳගෙන ගී පද

සාරි පොඩිත්තක්
ඇඳගෙන
මාල පොඩිත්තක්
බැඳගෙන
දීග පොඩිත්තක්
යන්නට
කතා කරාවී
කතා කරලා
මංගල්ලේ
නියම කරාවී

සාරි පොඩිත්තක්
ඇඳගෙන
මාල පොඩිත්තක්
බැඳගෙන
දීග පොඩිත්තක්
යන්නට
කතා කරාවී
කතා කරලා
මංගල්ලේ
නියම කරාවී

රන්ඩු කරලා
සිංදු කියලා
තොරන් බැඳලා
රෑන් ඇදලා

රන්ඩු කරලා
සිංදු කියලා
තොරන් බැඳලා
රෑන් ඇදලා

පාවඩ පිට
මනාලයා
ගෙදරට ඒවී
ගෙදර ඇවිත්
ලැජ්ජාවෙන්
මුකුළු කරාවී

ගෙදර ඇවිත්
ලැජ්ජාවෙන්
මුකුළු කරාවී

සාරි පොඩිත්තක්
ඇඳගෙන
මාල පොඩිත්තක්
බැඳගෙන
දීග පොඩිත්තක්
යන්නට
කතා කරාවී
කතා කරලා
මංගල්ලේ
නියම කරාවී

තක්කිට තරිකිට
කියලා
තිරික්කලේ
අපි යනකොට

තක්කිට තරිකිට
කියලා
තිරික්කලේ
අපි යනකොට

අහල පහළ
ඉන්න ඈයො
බලා ඉඳීවී
බලා හිඳලා
අපි දෙන්නට
විහිළු කරාවී

බලා ඉඳලා
අපි දෙන්නට
විහිළු කරාවී

සාරි පොඩිත්තක්
ඇඳගෙන
මාල පොඩිත්තක්
බැඳගෙන
දීග පොඩිත්තක්
යන්නට
කතා කරාවී
කතා කරලා
මංගල්ලේ
නියම කරාවී

එතනො සුමනො
නාඩා ඉඳිං
සිකුරු තරුව
පායනකං

එතනො සුමනො
නාඩා ඉඳිං
සිකුරු තරුව
පායනකං

ඔයාලටත්
පිරිමි කෙනෙක්
බැල්ම හෙලාවී
බැල්ම හෙළලා
තවත් ගමක්
එළිය කරාවී

බැල්ම හෙළලා
තවත් ගමක්
එළිය කරාවී

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021