මුල ගී පද සාරිතා මගෙ ආදරේම අපරාදේ
F
T
P

සාරිතා මගෙ ආදරේම අපරාදේ ගී පද

මගෙ ආදරේම අපරාදේ
අපතේ ගියාද මේ කාලේ
හිත පාරවා දමා මාගේ
ඔබ ගියා සාරිතා

මුළු ජීවිතේම අද මාගේ
එක තැනක නතරවී වාගේ
අද නෑසුනා එදා වාගේ
කෝ ඔයා සාරිතා

ආදරේ ගිණි පුපුරු
ලබනවිට ඔබ නෑළු
තනි වෙලා හිත පාළු
ඇයි වුනේ අපි යාළු

හිතපු හැටි අමතකළු
දුන්නු සිත ගත්තාළු
වේදනා විතරයිළු
අන්තිමේදී ඉතුරු

කියාගන්න බැරි සිදුවීමක්
පාරවාවි හැම ජීවිතයක්
මගේ කතාවත් දැන් නැවතිලා

නිමා වෙන්නෙ නෑ දිග සුසුමක්
දුකම දේවි සංසාරයමත්
පිහිට වෙන්න දෙවියන් නැති නිසා

ඔබ වෙනුවෙන් මා කරනා
පින් වල අනුහස් ලැබිලා
මට ලං වීලා ඉපදේවා
ඇසුනාද සාරිතා

ආදරේ ගිණි පුපුරු
ලබනවිට ඔබ නෑළු
තනි වෙලා හිත පාළු
ඇයි වුනේ අපි යාළු

හිතපු හැටි අමතකළු
දුන්නු සිත ගත්තාළු
වේදනා විතරයිළු
අන්තිමේදී ඉතුරු

ලබාගන්න බැරි ආදරයක්
මේ භවේදි යලි කිසි දා වත්
නමුත් මතක් වෙනවා රිදවලා

සොයා යන්න ළඟපාතකවත්
නෙවෙයි ගියේ දුර ගවු ගානක්
රැයේ එන්න සිහිනෙන් හිනැහිලා

ඔබ වෙනුවෙන් මා කරනා
පින් වල අනුහස් ලැබිලා
මට ලං වීලා ඉපදේවා
ඇසුනාද සාරිතා

මගෙ ආදරේම අපරාදේ
අපතේ ගියාද මේ කාලේ
හිත පාරවා දමා මාගේ
ඔබ ගියා සාරිතා

මුළු ජීවිතේම අද මාගේ
එක තැනක නතරවී වාගේ
අද නෑසුනා එදා වාගේ
කෝ ඔයා සාරිතා

ආදරේ ගිණි පුපුරු
ලබනවිට ඔබ නෑළු
තනි වෙලා හිත පාළු
ඇයි වුනේ අපි යාළු

හිතපු හැටි අමතකළු
දුන්නු සිත ගත්තාළු
වේදනා විතරයිළු
අන්තිමේදී ඉතුරු

ගීත ගායනය

විරාජ් පෙරේරා
විරාජ් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ලසිත ආරච්චිගේ

සංගීත නාද රටා

ඩිල්ශාන් එල් සිල්වා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021