මුල ගී පද සරුංගලේ වරල් සැලේ
F
T
P

සරුංගලේ වරල් සැලේ ගී පද

සරුංගලේ
වරල් සැලේ
නිසංසලේ ගුවන්තලේ
අපෙන් මිදී
වෙන රටකට
යන්න හදන්නේ
උපන් බිමට
වැඩිය තැනක්
කොහෙද තියෙන්නේ

සරුංගලේ
බට පතුරෙන්
නුඹ සැදුවේ
අපේ ළමයි
සරුංගලේ
ලාටු උලා
රැලි කෙරුවේ
අපේ ළමයි
සරුංගලේ
කොළ අලවා
හැඩ කෙරුවේ
අපේ ළමයි
සරුංගලේ
නුඹ අහසේ
අපේ ළමයි
තාම බිමයි

සරුංගලේ
නුඹ වෙනුවෙන්
ගුටි කෑවේ
අපේ ළමයි
සරුංගලේ
නූල් යොදා
උඩ ඇරියේ
අපේ ළමයි
සරුංගලේ
උඩ ගියදා
මතක නැතේ
අපේ ළමයි
සරුංගලේ
නුඹ වාගෙයි
රට හැර යන
අපේ ළමයි

සරුංගලේ
වරල් සැලේ
නිසංසලේ ගුවන්තලේ
අපෙන් මිදී
වෙන රටකට
යන්න හදන්නේ
උපන් බිමට
වැඩිය තැනක්
කොහෙද
තියෙන්නේ

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021