මුල ගී පද සසර වසන තුරු නිවන් දකින තුරු
F
T
P

සසර වසන තුරු නිවන් දකින තුරු ගී පද

සසර වසන තුරු
නිවන් දකින තුරු
සසර වසන තුරු
නිවන් දකින තුරු

පිංකෙත හෙළ රන් දෙරණේ
යලි උපදින්නට
හේතු වාසනා වේවා
හේතු වාසනා

රත්නමාලි සෑ කිරණයි
මහ බෝ සෙවණයි
තිසා වැවයි සීගිරියයි
මගේ උරුමයයි

රත්නමාලි සෑ කිරණයි
මහ බෝ සෙවණයි
තිසා වැවයි සීගිරියයි
මගේ උරුමයයි

සසර වසන තුරු
නිවන් දකින තුරු
සසර වසන තුරු
නිවන් දකින තුරු

පිංකෙත හෙළ රන් දෙරණේ
යලි උපදින්නට
හේතු වාසනා වේවා
හේතු වාසනා

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඩෝල්ටන් අල්විස්

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021