මුල ගී පද සයුරේ රළ සේ අහසේ තරු සේ
F
T
P

සයුරේ රළ සේ අහසේ තරු සේ ගී පද

සයුරේ රළ සේ
අහසේ තරු සේ
මිතුදම් පවතී
ලොව සැම දා

සයුරේ රළ සේ
අහසේ තරු සේ
මිතුදම් පවතී
ලොව සැම දා

සත්සර නැගෙනා
නාදය කොතැනා
එතනයි සැම දා
අපි සැවොමා

සත්සරයේ සෙවණැල්ලේ
නද දෙන්නේ
කොවුලන් සේ
ගයනා ජය ගීයයි මේ
හඬගා

සත්සරයේ සෙවණැල්ලේ
නද දෙන්නේ
කොවුලන් සේ
ගයනා ජය ගීයයි මේ
හඬගා

අමරස රොන් දෙන
මල් වෙමු
අපි මල් සමයේ
ගුමු ගුමු නද දෙන
බඹරුන් අපිමයි මිතුරේ

විඳ විඳ රොන් සුව
තනනා තනුවයි ඇසුවේ
සත්සර මුසු කර
ගයනා ගීයයි ගැයුවේ

විහඟුන්නේ ගී රාවේ
හද ඔකඳ කළේ
ඒ සිහිනේ
සැබෑ වුනේ

උන් මුමුනයි
හොර රහසේ
මේ ගී අසමින්
සියොතුන් එක
රෑනෙ අපි

වීල් බී ටුගෙද
නව් ඇන්ඩ් ෆොරේව
ලෙට්ස් ප්‍රේ දැට්
වී රිමේන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්

සත් සමුදුර
තරණය කොට ආවයි
සත් කුළු පව් මෙන්
මහ වෙර දැරුවයි
සත් පියුමන් මෙන්
විකසිත වූවයි
සත්සර මෙන් අප
සැම එක් වූවයි

නෑ නෑ වෙන්වන්නේ
හිරු සඳු ලෙස ඉන්නේ
සත්සර හඬ
වැයෙන තුරා
තුරු මල් නැළවෙන්නේ
විහඟුන් ඉගිළෙන්නේ
ගයනා මේ ගීය අසා

වීල් බී ටුගෙද
නව් ඇන්ඩ් ෆොරේව
ලෙට්ස් ප්‍රේ දැට්
වී රිමේන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්

සයුරේ රළ සේ
අහසේ තරු සේ
මිතුදම් පවතී
ලොව සැම දා

ගීත ගායනය

නෙලූ අධිකාරි
නෙලූ අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021