මුල ගී පද සැඳෑ අඳුර ලොව ගලන වෙලාවට
F
T
P

සැඳෑ අඳුර ලොව ගලන වෙලාවට ගී පද

සැඳෑ අඳුර ලොව
ගලන වෙලාවට
කවුළු පියන්පත්
වැසෙන වෙලාවට

සැඳෑ අඳුර ලොව
ගලන වෙලාවට
කවුළු පියන්පත්
වැසෙන වෙලාවට

දහසක් දොම්නස්
සිහින පවුරු මැද
තනි උන ඔබෙ සුසුමන්
සෙමෙන් විත්
මගෙ සවනත පාරයි

සැඳෑ අඳුර ලොව
ගලන වෙලාවට
කවුළු පියන්පත්
වැසෙන වෙලාවට

තෙරක් නොමැති
සිතුවිලි සයුරක් මැද
සරන විටදි
රැය ගෙවෙන තුරාවට

තෙරක් නොමැති
සිතුවිලි සයුරක් මැද
සරන විටදි
රැය ගෙවෙන තුරාවට

මහද සෙනෙහෙ
ඔරුවේ නැගී ඔබ
එතෙර වන්න නිබඳේ
නිදි ලොව වෙත
එතෙර වන්න නිබඳේ

සැඳෑ අඳුර ලොව
ගලන වෙලාවට
කවුළු පියන්පත්
වැසෙන වෙලාවට

නිමල පැතුම්
සපුරාගෙන හද තුල
සිහින ලොවෙන්
නෙත හැරෙන වෙලාවට

නිමල පැතුම්
සපුරාගෙන හද තුල
සිහින ලොවෙන්
නෙත හැරෙන වෙලාවට

අරුණළු නැගෙන පැයේ
කුසුමක් වෙමි
ජීවන මල් ගොමුවේ
ඔබෙ ආදර
ජීවන මල් ගොමුවේ

සැඳෑ අඳුර ලොව
ගලන වෙලාවට
කවුළු පියන්පත්
වැසෙන වෙලාවට

සැඳෑ අඳුර ලොව
ගලන වෙලාවට
කවුළු පියන්පත්
වැසෙන වෙලාවට

දහසක් දොම්නස්
සිහින පවුරු මැද
තනි උන ඔබෙ සුසුමන්
සෙමෙන් විත්
මගෙ සවනත පාරයි
සෙමෙන් විත්
මගෙ සවනත පාරයි

ගීත ගායනය

සෝමතිලක ජයමහ
සෝමතිලක ජයමහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021