මුල ගී පද සෙංකඩගලපුර දළදා බුදු රැස්
F
T
P

සෙංකඩගලපුර දළදා බුදු රැස් ගී පද

සෙංකඩගලපුර
දළදා බුදු රැස්
විහිදෙන තුරු
නැහැ වරදින්නේ
සිංහලයන් හට
සිංහල දේසෙට
සරණයි දළදා
සමිඳුන්නේ

සෙංකඩගලපුර
දළදා බුදු රැස්
විහිදෙන තුරු
නැහැ වරදින්නේ
සිංහලයන් හට
සිංහල දේසෙට
සරණයි දළදා
සමිඳුන්නේ

සාධු දළදා
සමිඳු පුදන්නට
මේ වරත් අපි
නුවර යමු
සාමයේ මල්
රටට පිපෙන්නට
දළදා සමිඳුට
බාර වෙමු

සෙංකඩගලපුර
දළදා බුදු රැස්
විහිදෙන තුරු
නැහැ වරදින්නේ
සිංහලයන් හට
සිංහල දේසෙට
සරණයි දළදා
සමිඳුන්නේ

පෝය දාට දළදා
සුදු බුදු රැස්
රට වට හත්
වටයක් යන්නේ
එනිසයි ලක්දිව
වෙරළේ වැලි කැට
මුතු කැට වාගේ
බබළන්නේ

සෙංකඩගලපුර
දළදා බුදු රැස්
විහිදෙන තුරු
නැහැ වරදින්නේ
සිංහලයන් හට
සිංහල දේසෙට
සරණයි දළදා
සමිඳුන්නේ

ලක්දිව රක්නා
සම්දිටු දෙවියන්
පෙරහැර කාලෙට
රැස්වෙන්නේ
කැප්පෙටිපොළ
දෙව්යන් දෝ හිමියනි
එසබේ මුලසුන
හොබවන්නේ

සෙංකඩගලපුර
දළදා බුදු රැස්
විහිදෙන තුරු
නැහැ වරදින්නේ
සිංහලයන් හට
සිංහල දේසෙට
සරණයි දළදා
සමිඳුන්නේ

ගීත ගායනය

අමිතා වැදිසිංහ
අමිතා වැදිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අරිසෙන් අහුබුදු

සංගීත නාද රටා

සරත් දසනායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021