මුල ගී පද සැරයටියෙන් අපි යනෙන තුරා
F
T
P

සැරයටියෙන් අපි යනෙන තුරා ගී පද

විජය)
සැරයටියෙන් අපි යනෙන තුරා
සංසාරේ අපි එකට ඉමු
සංසාරෙන් අපි සමුගන්නා දා
ඒ ගමනත් අපි එකට යමු

චන්ද්‍රලේඛා)
සැරයටියෙන් අපි යනෙන තුරා
සංසාරේ අපි එකට ඉමු
සංසාරෙන් අපි සමුගන්නා දා
ඒ ගමනත් අපි එකට යමු

විජය)
ජීවන මං පෙත මලින් සැදී ගිය
යුගයක නොව ඔබ හමුවූයේ
කටු කොහොලින් පිරි කලල් දියේ මා
තනිව මියෙද්දිය හමුවූයේ

චන්ද්‍රලේඛා)
මින් මතු මංපෙත මලින් සදන්නෙමි
ළතැවුල් සෝ ගී නෑසෙන සේ
පමණක් නොව මේ සංසාරේ
උපදින වුව මතු සංසාරේ

විජය)
මතු සංසාරේ මා හුරුබුහුටිව
පෙම් කරනා කල එලඹෙන දා
කුලුඳුල් නැකතින් හමුවන පැතුමක්
පතනෙමි සසරින් නික්මෙනදා

චන්ද්‍රලේඛා)
සන්සිඳුවා සිතු පහන් කරන්නෙමි
මේ පෙම කුලුඳුල් පෙමය සිතා
එන්නෙමි පසුපස සංසාරේ
කැපවෙමි ඔබ සිතු ගැනම සිතා

විජය)
සැරයටියෙන් අපි යනෙන තුරා
සංසාරේ අපි එකට ඉමු
චන්ද්‍රලේඛා)
සංසාරෙන් අපි සමුගන්නා දා
ඒ ගමනත් අපි එකට යමු

ගීත ගායනය

විජය කුමාරතුංග
විජය කුමාරතුංග ගේ තවත් ගී පද

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021