මුල ගී පද සිහින ලොවේ මිහිර මැවූ මාලි
F
T
P

සිහින ලොවේ මිහිර මැවූ මාලි ගී පද

සිහින ලොවේ මිහිර මැවූ මාලි
සිනහ නගයි ඔබයි මනාලි
දසන් විදා සුර කෙල්ලක් වාගේ
කෝමලි මා රඟන්න මිහිරේ

මගෙ සෝක සුසුම් පාවේ
රස සීන පැතුම් ආවේ
නිතර ඔබේ දෙසයි බලන්නේ
ඔය මිහිරි ගීත රාවේ
ඒ බඹර තුඩට ආවේ
ඔබේ පිනෙන් බවයි පෙනෙන්නේ

සිහින ලොවේ මිහිර මැවූ මාලි
සිනහ නගයි ඔබයි මනාලි
දසන් විදා සුර කෙල්ලක් වාගේ
කෝමලි මා රඟන්න මිහිරේ

කවියන්ගෙ අමර ලොකේ
රස දෙමින් නසන සෝකේ
සුරතලි ඔබ තමයි ළඳුන්නේ
මහද මන්දිරේ සාමේ
ගෙනෙන සුන්දරී මාගේ
රෝස මල් කුමරි මා ප්‍රියාවි

සිහින ලොවේ මිහිර මැවූ මාලි
සිනහ නගයි ඔබයි මනාලි
දසන් විදා සුර කෙල්ලක් වාගේ
කෝමලි මා රඟන්න මිහිරේ

ගීත ගායනය

සී. ටී. ප්‍රනාන්දු
සී. ටී. ප්‍රනාන්දු ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ලලිත් එස්. මෙෙත්‍රීපාල

සංගීත නාද රටා

පැට්‍රික් දෙණිපිටිය
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021