මුල ගී පද සිහින සතක් දුටුවෙමි මම
F
T
P

සිහින සතක් දුටුවෙමි මම ගී පද

සිහින සතක්
දුටුවෙමි මම
සත් දවසක්‍‍
එක විලසින්
එක සිහිනෙක
ඔබ දුටුවා
සිඟන්නියක සේ
සිඟන්නියක සේ

සිහින සතක්
දුටුවෙමි මම
සත් දවසක්‍‍
එක විලසින්
එක සිහිනෙක
ඔබ දුටුවා
සිඟන්නියක සේ
සිඟන්නියක සේ

ඔබ මගෙ
පැල්පතට පැමිණ
ආයාචනයක් කරමින්
ඔබ මගෙ
පැල්පතට පැමිණ
ආයාචනයක් කරමින්
ජීවත් වන්නට කිසිවක්
ඉල්ලා සිටියා

කිසිවක් දෙන්නට
මට නැත
තිබුනේ පිරිසිදු හදවත
කිසිවක් දෙන්නට
මට නැත
තිබුනේ පිරිසිදු හදවත
සිඟන්නියේ
එය ඔබ හට
දුන්නා මතකයි

එදා මගේ
හද අරගත්
ඔබ අද මට
වැඩි පොහොසත්
එදා මගේ
හද අරගත්
ඔබ අද මට
වැඩි පොහොසත්
ඒ හින්දා
මටත් එලෙස
පිහිට වනු මැනේ

ඒ හින්දා
මටත් එලෙස
පිහිට වනු මැනේ

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021