මුල ගී පද සිහිනයට සමු දී
F
T
P

සිහිනයට සමු දී ගී පද

සිහිනයට සමු දී
සුදු ළං වී
නෙතු කඳුලැල් නිවී
සඳ තුරුලේ නිදී

ආදරය ගෙනෙනා
මනලෝලී
මල් සුවඳේ එතී
ඔය සුසුමේ රැඳී

මා දිවියේ
හැඟුමන් දෙනා
රැඟුමන් ගෙනා
සුදු සඳ සාවී

නාරි ගමනේ සැලී
මාල මුතු වැල් වෙලී
සඳ මගේ
සිපගමී මනමාලී

ඇස් පැටලවූ ආදරේ
හෝ හෝ
හද වේදනා
ගලවා දමා

කතරක විඩා
වැස්සක් සළා
නගරය පුරා
අරුමැසි ගෙනා
සුදු සඳ ඔයා
සුදු සඳ ඔයා

රාගය නිවූ ආදරේ
හෝ හෝහෝ
ඔබ මට දෙනා
සිහිලැල් සිනා

ඇරයුම් කළා
නෙතඟින් බලා
දාහය නිවා
මනරම් කතා
සුදු සඳ ඔයා
මගෙ සඳ ඔයා

සිහිනයට සමු දී
සුදු ළං වී
නෙතු කඳුලැල් නිවී
සඳ තුරුලේ නිදී

ආදරය ගෙනෙනා
මනලෝලී
මල් සුවඳේ එතී
ඔය සුසුමේ රැඳී

මා දිවියේ
හැඟුමන් දෙනා
රැඟුමන් ගෙනා
සුදු සඳ සාවී

නාරි ගමනේ සැලී
මාල මුතු වැල් වෙලී
සඳ මගේ
සිපගමී මනමාලී

ගීත ගායනය

මිහිඳු හේරත්
මිහිඳු හේරත් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුමුදු අබයධීර

සංගීත නාද රටා

කසුන් මධුශංක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021