මුල ගී පද සිහිනෙන් සිහිනෙන් මා හඬවනවා
F
T
P

සිහිනෙන් සිහිනෙන් මා හඬවනවා ගී පද

සිහිනෙන් සිහිනෙන්
මා හඬවනවා
මා හඬවනවා
සැබෑ ලොවේ දී
ඔබ මා
නෑ මුණගැසිලා
නෑ හමුවීලා

සිහිනෙන් සිහිනෙන්
මා හඬවනවා
මා හඬවනවා
සැබෑ ලොවේ දී
ඔබ මා
නෑ මුණගැසිලා
නෑ හමුවීලා

අඳුරු අතීතේ
කඳුළු සලාලා
තනි වූ කාලේ
ඔබ ළතැවීලා
සෙනෙහෙ පුදා
හමු වුනු දා
ඔබ හිනැහෙනවා
මට සිහි වෙනවා

සිහිනෙන් සිහිනෙන්
මා හඬවනවා
මා හඬවනවා
සැබෑ ලොවේ දී
ඔබ මා
නෑ මුණගැසිලා
නෑ හමුවීලා

සොඳුරු සෙනේහේ
පැතුම් බිඳීලා
අපගෙ වටා මේ
පවුරු බැඳීලා
දෙතැන රැඳී
අප දෙදෙනා
අද තනිවෙනවා
සිත් සසැලෙනවා

සිහිනෙන් සිහිනෙන්
මා හඬවනවා
මා හඬවනවා
සැබෑ ලොවේ දී
ඔබ මා
නෑ මුණගැසිලා
නෑ හමුවීලා

සිහිනෙන් සිහිනෙන්
මා හඬවනවා
මා හඬවනවා
සැබෑ ලොවේ දී
ඔබ මා
නෑ මුණගැසිලා
නෑ හමුවීලා

ගීත ගායනය

නාමල් උඩුගම
නාමල් උඩුගම ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021