මුල ගී පද සිලිලාර සිත නයනා
F
T
P

සිලිලාර සිත නයනා ගී පද

සිලිලාර සිත නයනා
හෘදේ සිඹිනා
කෝළ නීල වදනා
සවන පිනනා
මේ චණ්ඩ
සූර්‍ය නගරේ
දූවිලි සරනා
සෙවණැල්ල
වෙන්න ප්‍රේමී
දාහය නිවනා

සිලිලාර සිත නයනා
හෘදේ සිඹිනා
කෝළ නීල වදනා
සවන පිනනා
මේ චණ්ඩ
සූර්‍ය නගරේ
දූවිලි සරනා
සෙවණැල්ල
වෙන්න ප්‍රේමී
දාහය නිවනා

හද අරවින්දේ
මතු දවසක
පිපුනාවේ
ගිනි ගත්
මේ නගරේ
අතැර නොයෙනු
මා ප්‍රේමී

සිලිලාර සිත නයනා
හෘදේ සිඹිනා
කෝළ නීල වදනා
සවන පිනනා
මේ චණ්ඩ
සූර්‍ය නගරේ
දූවිලි සරනා
සෙවණැල්ල
වෙන්න ප්‍රේමී
දාහය නිවනා

මධු රත්‍රියේ
පිනි ඇතිරුනු
යහනාවේ
දුක් ගිනි
වියැකේවී
සොඳුරු නොවෙද
මා ප්‍රේමී

සිලිලාර සිත නයනා
හෘදේ සිඹිනා
කෝළ නීල වදනා
සවන පිනනා
මේ චණ්ඩ
සූර්‍ය නගරේ
දූවිලි සරනා
සෙවණැල්ල
වෙන්න ප්‍රේමී
දාහය නිවනා

සිලිලාර සිත නයනා
හෘදේ සිඹිනා
කෝළ නීල වදනා
සවන පිනනා
මේ චණ්ඩ
සූර්‍ය නගරේ
දූවිලි සරනා
සෙවණැල්ල
වෙන්න ප්‍රේමී
දාහය නිවනා

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021