මුල ගී පද සිංහ ලෝකයේ සිංහයා
F
T
P

සිංහ ලෝකයේ සිංහයා ගී පද

රැඟු රම් ලෑ
මේ දූපතේ
උදාරම්
හැඟුමෙන් හෙබී
අභිමානේ ඔබයි
අපේ ප්‍රාණේ ඔබයි
ඒ ඔබේ
දෛවේ මහිමේ
පල දී
දිනනා රඟේ
උරගා බලනා
මොහොත මේ
එන්න ඉදිරියටම
අපේ

සිංහ ලෝකයේ
සිංහයා
බලා ඉන්නේ
ඔබ දිහා
ඔබ දිනනා තුරා
මා දිනනා තුරා

සිංහ ලෝකයේ
සිංහයා
බලා ඉන්නේ
අප දිහා
ඔබ දිනනා තුරා
මා දිනනා තුරා
සිංහ විමානෙන්
වෙලී

සුරත මිට
මොළවන තරම්
අපේ
පොඩි හදවතෙන්
ලොකුවට
සිතා බලා
තබා යන්න
නම ඔබේ

පැරදීමෙන් නෑ
වැරදුණේ
විශ්වාසය ඉන්
දැඩිවුණේ
ඔබේ ඉරණම
හරවනා
කෙනෙක් නැහැ
වෙන ඔබ තමා

සිංහ ලෝකයේ
සිංහයා
බලා ඉන්නේ
ඔබ දිහා
ඔබ දිනනා තුරා
මා දිනනා තුරා

සිංහ ලෝකයේ
සිංහයා
බලා ඉන්නේ
අප දිහා
ඔබ දිනනා තුරා
මා දිනනා තුරා
සිංහ විමානෙන්
වෙලී

සිංහ ලෝකයේ
සිංහයා
බලා ඉන්නේ
ඔබ දිහා
ඔබ දිනනා තුරා
මා දිනනා තුරා

සිංහ ලෝකයේ
සිංහයා
බලා ඉන්නේ
අප දිහා
ඔබ දිනනා තුරා
මා දිනනා තුරා
සිංහ විමානෙන්
වෙලී

සිංහ විමානෙන්
වෙලී

ගීත ගායනය

චිත්‍රාල් සෝමපාල
චිත්‍රාල් සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කැළුම් ශ්‍රීමාල්

සංගීත නාද රටා

චිත්‍රාල් සෝමපාල
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021