මුල ගී පද සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි දැන් මේ කාලේ
F
T
P

සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි දැන් මේ කාලේ ගී පද

සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි
දැන් මේ කාලේ
ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ
නටන්න ලැබුනේ
සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි
දැන් මේ කාලේ
ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ
නටන්න ලැබුනේ

පුංචි රාල ගෙදර ඇත්තො
දොන් අල්මේදා
සෝමවතී මගේ නමත්
දෝන මෙරායා
පුංචි රාල ගෙදර ඇත්තො
දොන් අල්මේදා
සෝමවතී මගේ නමත්
දෝන මෙරායා

සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි
දැන් මේ කාලේ
ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ
නටන්න ලැබුනේ
සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි
දැන් මේ කාලේ
ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ
නටන්න ලැබුනේ

වයින් ටිකක් බොන්න එපා
අපායෙ යන්නේ
විස්කි බ්‍රැන්ඩි බිව්වම
සුර ලෝකෙ පෙනෙන්නේ
වයින් ටිකක් බොන්න එපා
අපායෙ යන්නේ
විස්කි බ්‍රැන්ඩි බිව්වම
සුර ලෝකෙ පෙනෙන්නේ

සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි
දැන් මේ කාලේ
ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ
නටන්න ලැබුනේ
සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි
දැන් මේ කාලේ
ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ
නටන්න ලැබුනේ

නැටුම් ගැයුම් වැයුම් නැතුව
මොකද තැවෙන්නේ
ලුයිස් කැබරෙ බ්‍රේක් ඩාන්ස්
සතුටට තියෙන්නේ
නැටුම් ගැයුම් වැයුම් නැතුව
මොකද තැවෙන්නේ
ලුයිස් කැබරෙ බ්‍රේක් ඩාන්ස්
සතුටට තියෙන්නේ

සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි
දැන් මේ කාලේ
ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ
නටන්න ලැබුනේ
සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි
දැන් මේ කාලේ
ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ
නටන්න ලැබුනේ

කොන්ඩෙ බැඳලා රෙද්ද හැට්ටෙ
ඉනට ඇන්ද අපි
කොන්ඩෙ කපලා ගවුම ඇඳන්
මෙහෙම නටන අපි
බලන් ඉන්න හැමදෙනාම
හිත පිනවන අපි
ජීවිතේම කාලා බීලා
ජොලි කරනවා අපි

සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි
දැන් මේ කාලේ
ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ
නටන්න ලැබුනේ
සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි
දැන් මේ කාලේ
ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ
නටන්න ලැබුනේ

සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි
දැන් මේ කාලේ
ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ
නටන්න ලැබුනේ
සිංහල රජ කාලෙ නොවෙයි
දැන් මේ කාලේ
ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ
නටන්න ලැබුනේ

ගීත ගායනය

කීර්ති පැස්කුවෙල්
කීර්ති පැස්කුවෙල් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021