මුල ගී පද සිරි යහනේ ලණු ඉහිරී සුසුම් හෙලන
F
T
P

සිරි යහනේ ලණු ඉහිරී සුසුම් හෙලන ගී පද

සිරි යහනේ
ලණු ඉහිරී
සුසුම් හෙලන රෑ
මකුළු දැලෙන්
සිරි සිරියේ
වියන් බඳින රෑ
යට ලීයෙන් නාරිලතා
මල් පූදින්නේ
යට ලීයෙන් නාරිලතා
මල් පූදින්නේ

සිරි යහනේ
ලණු ඉහිරී
සුසුම් හෙලන රෑ
මකුළු දැලෙන්
සිරි සිරියේ
වියන් බඳින රෑ
යට ලීයෙන් නාරිලතා
මල් පූදින්නේ
යට ලීයෙන් නාරිලතා
මල් පූදින්නේ

සඳෙන් සඳට
මුවා වෙලා
කල දවසත්
ගෙවී ගිහින්
නෙතට නුහුරු
කඳුළු බිංදු
පැදුරට
මුහුවෙලා හොරෙන්

යට ලීයෙන් නාරිලතා
මල් පූදින්නේ
යට ලීයෙන් නාරිලතා
මල් පූදින්නේ

සිරි යහනේ
ලණු ඉහිරී
සුසුම් හෙලන රෑ
මකුළු දැලෙන්
සිරි සිරියේ
වියන් බඳින රෑ
යට ලීයෙන් නාරිලතා
මල් පූදින්නේ
යට ලීයෙන් නාරිලතා
මල් පූදින්නේ

යහන තලා
සැප විඳිනා
පල දී නැතුවා
පෙර පිං
මාල වළලු
නොතිත් අයට
අප අමතක
වෙලා ගිහින්

යට ලීයෙන් නාරිලතා
මල් පූදින්නේ
යට ලීයෙන් නාරිලතා
මල් පූදින්නේ

සිරි යහනේ
ලණු ඉහිරී
සුසුම් හෙලන රෑ
මකුළු දැලෙන්
සිරි සිරියේ
වියන් බඳින රෑ
යට ලීයෙන් නාරිලතා
මල් පූදින්නේ
යට ලීයෙන් නාරිලතා
මල් පූදින්නේ

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ලූෂන් බුලත්සිංහල

සංගීත නාද රටා

එච්. එම්. ජයවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021