මුල ගී පද සිරිමත් මගෙ සකි
F
T
P

සිරිමත් මගෙ සකි ගී පද

සිරිමත් මගෙ සකි
යහපත් ළමයෙකි
නුවණත් ඇත්තෙකි
වැඩටත් සමතෙකි

උදය ම පුබුදී
මුහුණට දිය දී
කුළ දෙවි නමදී
ගේ දොර අමදී

පාඩම් කරනට
පත පොත ගෙන සිට
සිත වෙන දෙයකට
නො හරියි කිසිවිට

වෙලාව නො වැරැද
කෑමට ආ සඳ
ඔහුට වඩා සොඳ
මහතෙක් කවරෙ ද

පාසල් යන්නේ
දෙව් ලොව මෙන්නේ
දැක දරුවන්නේ
මුහුණු පිපෙන්නේ

එහි කියැවීමට
ලියුමට ගැණුමට
කව් ගී කීමට
දෙවැනි ද කා හට

සෙල්ලම් පළෙහි ද
සිරිමත් දුටු සඳ
එනු එනු යයි සෙද
නොකියන්නේ කොද

වැඩිහිටියන් හට
දන්වා නිසි කොට
කටයුතු කරනට
කැමැතිය හැම විට

නින්දට යන තැන
කුළ දෙවි වඳිමින
කටයුතු පසු දින
සලකයි නුවණින

සොඳ දේ සිතුමත්
සිතු දේ කීමත්
කී දේ කැරුමත්
නො හරී සිරිමත්

මව් පිය සහ ගුරු
නෑදෑ සොහොවුරු
සැමට ම කීකරු
සැප‌තෙකි මේ දරු

සිරිමත් මගෙ සකි
යහපත් ළමයෙකි
නුවණත් ඇත්තෙකි
වැඩටත් සමතෙකි

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුමාරතුංග මුනිදාස

සංගීත නාද රටා

එම්. ආර්. චූලසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021