මුල ගී පද සීසීකඩ විසිරුනු සිතිවිලි
F
T
P

සීසීකඩ විසිරුනු සිතිවිලි ගී පද

සීසීකඩ විසිරුණු සිතුවිලි
දිය බුබුලේ නළියන පෙන කැටි වාගේ

නැති වැ

හුදකලාවෙ තනි වී සිටිය ම
සිහින ආකරේක වැටුණා වාගේ

නිමක් නෑ

මොහොතින් මොහොතට ගෙවනා කාලය
දැනෙනවා කාටත් එක විදිහට
ගිනියම් ඉර, සඳ සිසිලස,
අතරේ හොයනවා හොයනවා මේ අපි කවුරු ද
ගීයකි ලොව, සිතුවම් කර,
අතරේ අහනවා බලනවා මේ අපි කවුරු ද

ඉර බැස යන ගොම්මන් යාමේ
තරු එක දෙක දිලිසෙන කළු ආකාසේ
ගලා හැලෙන රිද්මේ නැහැවී
ඇදී යන්නෙ ඈතින් ඈතට පාවී
සුළඟ සේ

මොහොතින් මොහොතට ගෙවනා කාලය
දැනෙනවා කාටත් එක විදිහට
ගිනියම් ඉර, සඳ සිසිලස,
අතරේ හොයනවා හොයනවා මේ අපි කවුරු ද
ගීයකි ලොව, සිතුවම් කර,
අතරේ අහනවා බලනවා මේ අපි කවුරු ද

ගීත ගායනය

වායෝ
වායෝ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සේනක බටගොඩ

සංගීත නාද රටා

සේනක බටගොඩ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021