මුල ගී පද සීත මාරුතේ වෙළෙමින් ඇස් දිහා බලන්
F
T
P

සීත මාරුතේ වෙළෙමින් ඇස් දිහා බලන් ගී පද

සීත මාරුතේ වෙළෙමින්
ඇස් දිහා බලන්
ඔබ මට ආදරෙයි කියූ
මතකය හීනයක් වගේ
ඈත මීදුමේ දිදුලන
පුන් සඳක් වගේ
එළියයි ඒ හැඟුම් හිතේ
ඔබමයි ජීවිතේ මගේ

දෑලේ ගඟුලැල්ලක්
සේ මා සීතයි
හිත බෝමා
දෝරේ යයි
සිතුවිලි සේනා
ආදරයෙන් පෙඟිලා

දෑලේ ගඟුලැල්ලක්
සේ මා සීතයි
හිත බෝමා
දෝරේ යයි
සිතුවිලි සේනා
ආදරයෙන් පෙඟිලා

ජීවිතයේ සතුටයි
මා දුටුවේ
සාගරයේ ගැඹුරයි
ඒ හැඟුමේ

සීත මාරුතේ වෙළෙමින්
ඇස් දිහා බලන්
ඔබ මට ආදරෙයි කියූ
මතකය හීනයක් වගේ
ඈත මීදුමේ දිදුලන
පුන් සඳක් වගේ
එළියයි ඒ හැඟුම් හිතේ
ඔබමයි ජීවිතේ මගේ

යහනේ තනි යහනේ
පේනා හීනෙන්
ඉඟි පානා
රෑ තුන්යම
ඔය ඇස් මානා
මා මුසපත් කරනා

යහනේ තනි යහනේ
පේනා හීනෙන්
ඉඟි පානා
රෑ තුන්යම
ඔය ඇස් මානා
මා මුසපත් කරනා

ආදරයේ මිහිරෙන්
මා නිවුණේ
ඒ ඇසුරේ අලුතින්
මා ඉපිදේ

සීත මාරුතේ වෙළෙමින්
ඇස් දිහා බලන්
ඔබ මට ආදරෙයි කියූ
මතකය හීනයක් වගේ
ඈත මීදුමේ දිදුලන
පුන් සඳක් වගේ
එළියයි ඒ හැඟුම් හිතේ
ඔබමයි ජීවිතේ මගේ

ඔබමයි ජීවිතේ මගේ

ගීත ගායනය

රුවන් හෙට්ටිආරච්චි
රුවන් හෙට්ටිආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

නිලාර් එන්. කාසිම්

සංගීත නාද රටා

අමිත් ගුරු
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021