මුල ගී පද සීත රෑ යාමේ දුලීකා
F
T
P

සීත රෑ යාමේ දුලීකා ගී පද

සීත රෑ යාමේ
අඳුරේ
වාසනා නිල්
දෑස පායා
ආදරේ උණුසුම්
සුසුම් වැල්
මා හදේ
රහසේ රැඳුණා

දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා

මා බලා සිටියා
දිවා රෑ
කල්පනා යහනේ

නෑ එවන් රුව
තාම දුටුවේ
නාඳුනන සිහිනේ

සීත රෑ යාමේ
අඳුරේ
වාසනා නිල්
දෑස පායා
ආදරේ උණුසුම්
සුසුම් වැල්
මා හදේ
රහසේ රැඳුණා

දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා

මා ඔබේ හසරැල්
ජලාසේ
කිමිදෙනා මොහොතේ
ඔබ සොයා
එන්නම් ඉගිල්ලී
තාරකා එළියේ

සීත රෑ යාමේ
අඳුරේ
වාසනා නිල්
දෑස පායා
ආදරේ උණුසුම්
සුසුම් වැල්
මා හදේ
රහසේ රැඳුණා

දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා
දුලීකා දුලීකා

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021