මුල ගී පද සීතල හීනේ මගේ වෙලා
F
T
P

සීතල හීනේ මගේ වෙලා ගී පද

සීතල හීනේ
මගේ වෙලා
ලං වෙලා
සත්තයි දැනුණේ නෑ
වරදක් කරයි කියා
නුඹේ නමින්
දුන් ප්‍රේමේ
වෙනස් වුනේ
නෑ මාගේ
නැති බැරි කමටද
ආදරේට බොරු කළේ

නෑ පලි ගැනුමක්
හිත යට
හීනයකින්වත්
පේන මානේ
ඉන්න ඕනේ
මගේ පණ ඔයා

නෑ පලි ගැනුමක්
හිත යට
හීනයකින්වත්
පේන මානේ
ඉන්න ඕනේ
මගේ පණ ඔයා

තුරුලට වෙලා උන්නු
මතකය දිගේ
ඔබ දුන්නු
ඒ හීන
අදටත් මැවේ

තුරුලට වෙලා උන්නු
මතකය දිගේ
ඔබ දුන්නු
ඒ හීන
අදටත් මැවේ

දිවුරා මගේ දෑතේ
නවතා දමා ප්‍රේමේ
තිබුණා ද වරදක්
කියන් මගෙ අතේ

නෑ පලි ගැනුමක්
හිත යට
හීනයකින්වත්
පේන මානේ
ඉන්න ඕනේ
මගේ පණ ඔයා

නෑ පලි ගැනුමක්
හිත යට
හීනයකින්වත්
පේන මානේ
ඉන්න ඕනේ
මගේ පණ ඔයා

පෙර වාගෙ
නැතුවා ද
ආදරෙ තරම්
දුක් වින්දෙ
නුඹ හින්දා
මං මේ තරම්

පෙර වාගෙ
නැතුවා ද
ආදරෙ තරම්
දුක් වින්දෙ
නුඹ හින්දා
මං මේ තරම්

දිවුරා මගේ දෑතේ
නවතා දමා ප්‍රේමේ
තිබුණා ද වරදක්
කියන් මගෙ අතේ

සීතල හීනේ
මගේ වෙලා
ලං වෙලා
සත්තයි දැනුණේ නෑ
වරදක් කරයි කියා
නුඹේ නමින්
දුන් ප්‍රේමේ
වෙනස් වුනේ
නෑ මාගේ
නැති බැරි කමටද
ආදරේට බොරු කළේ

නෑ පලි ගැනුමක්
හිත යට
හීනයකින්වත්
පේන මානේ
ඉන්න ඕනේ
මගේ පණ ඔයා

නෑ පලි ගැනුමක්
හිත යට
හීනයකින්වත්
පේන මානේ
ඉන්න ඕනේ
මගේ පණ ඔයා

ගීත ගායනය

ජූඩ් රොගන්ස්
ජූඩ් රොගන්ස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

දිනේෂ් දිසානායක,ජූඩ් රොගන්ස්

සංගීත නාද රටා

දිනේෂ් දිසානායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021