මුල ගී පද සිතේ නැගුණු කලකිරීම කුමරිය යසෝදරා
F
T
P

සිතේ නැගුණු කලකිරීම කුමරිය යසෝදරා ගී පද

යසෝදරා යසෝදරා

සිතේ නැගුණු කලකිරීම කුමරිය
ඔබ පමණයි දැන සිටියේ පෙර සිට
සිතේ නැගුණු කලකිරීම කුමරිය
ඔබ පමණයි දැන සිටියේ පෙර සිට
යසෝදරා යසෝදරා

එයින් මිදෙන
මං පෙත සොයනා සඳ
ඔබෙන් ලැබින නිබඳවම
සියළු වෙර
සමාධියෙන් සිත
ඈත දිවෙන විට
පමා නොවී යලි
ඇවිදින් මේ දෙස

සිතේ නැගුණු කලකිරීම කුමරිය
ඔබ පමණයි දැන සිටියේ පෙර සිට
සිතේ නැගුණු කලකිරීම කුමරිය
ඔබ පමණයි දැන සිටියේ පෙර සිට
යසෝදරා යසෝදරා

එයින් මිදෙන
මං පෙත සොයනා සඳ
ඔබෙන් ලැබින නිබඳවම
සියළු වෙර
දයා සිතින් එක
බැල්මක් දී නෙත
කෙමෙන් මැකී යයි
යසෝදරාවත

සිතේ නැගුණු කලකිරීම කුමරිය
ඔබ පමණයි දැන සිටියේ පෙර සිට
සිතේ නැගුණු කලකිරීම කුමරිය
ඔබ පමණයි දැන සිටියේ පෙර සිට
යසෝදරා යසෝදරා

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021