මුල ගී පද සිතින් අදිනවා ආපසු යන්න නොදී
F
T
P

සිතින් අදිනවා ආපසු යන්න නොදී ගී පද

සිතින් අදිනවා ආපසු යන්න නොදී
ඇස් දෙකෙන් අදිනවා වාගේ අහිංසකී
යන්නම ඕනේ වී නම් මගෙන් මිදී
කෙටි පණිවිඩ ඇයි එව්වේ අළුත් වෙවී
කෙටි පණිවිඩ ඇයි එව්වේ අළුත් වෙවී

දුරත් දුකත් අමුණා ගෙන එක නූලේ
ගෙනා දුර ඇති එ්කයි දුක් වෙන්නේ
දුරත් දුකත් අමුණා ගෙන එක නූලේ
ගෙනා දුර ඇති එ්කයි දුක් වෙන්නේ
බිමින් තිබ්බ හිත මොකටද අහුලන්නේ
හිතත් මමත් මට නුඹ විතරයි වාගේ

සිතින් අදිනවා ආපසු යන්න නොදී
ඇස් දෙකෙන් අදිනවා වාගේ අහිංසකී
යන්නම ඕනේ වී නම් මගෙන් මිදී
කෙටි පණිවිඩ ඇයි එව්වේ අළුත් වෙවී
කෙටි පණිවිඩ ඇයි එව්වේ අළුත් වෙවී

හදා ගන්න හිත කිරිල්ලියක් අළුතින්
හොයාගන්න තුරු ඉන්නවාද රහසින්
හදා ගන්න හිත කිරිල්ලියක් අළුතින්
හොයාගන්න තුරු ඉන්නවාද රහසින්
තරු සිදුරක් නෑ අහසට සඳ ඇවිදින්
මගෙ හිත ආයේ කොතැනද අළුත් ඉඩක්

සිතින් අදිනවා ආපසු යන්න නොදී
ඇස් දෙකෙන් අදිනවා වාගේ අහිංසකී
යන්නම ඕනේ වී නම් මගෙන් මිදී
කෙටි පණිවිඩ ඇයි එව්වේ අළුත් වෙවී
කෙටි පණිවිඩ ඇයි එව්වේ අළුත් වෙවී
කෙටි පණිවිඩ ඇයි එව්වේ අළුත් වෙවී

ගීත ගායනය

චන්දන ලියනාරච්චි
චන්දන ලියනාරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රොෂාන් ප්‍රනාන්දු

සංගීත නාද රටා

ව්මල්ක මුහන්දිරම්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021