මුල ගී පද සිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම්
F
T
P

සිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම් ගී පද

සිතින් විතරක්
පෙම් කරන්නම්
දුරින් හිඳ ඔබ
දෙස බලන්නම්
ළං ව ඉන්නට
බෑ ඔබේ
අපට අප හිමි
නෑ ලොවේ
ඔබට මා හිමි නෑ
මට ද ඔබ
හිමි නෑ

නිසල නෙතින් ඔබ
මදෙස බලා හිඳී
දෙතොල් ඔබගේ
මදහසින් සැරසේ
දෙනෙත් ඔබ වෙත
පා කරනු බෑ
දෙතොල් සිනහා
මවනු මට බෑ
අපට අප හිමි
නෑ ලොවේ
ඔබට මා හිමි නෑ
මට ද ඔබ
හිමි නෑ

සිතින් විතරක්
පෙම් කරන්නම්
දුරින් හිඳ ඔබ
දෙස බලන්නම්
ළං ව ඉන්නට
බෑ ඔබේ
අපට අප හිමි
නෑ ලොවේ
ඔබට මා හිමි නෑ
මට ද ඔබ
හිමි නෑ

සසල වුනත් මගෙ
සිතිවිලි ඔබ ළඟ
නිසල කරන් මම
ඉන්නම් සෑම දින
කාත් කවුරුවත්
නොමැති මා හට
ඔබත් අහිමි ව
ගියපු අරුමය
අපට අප හිමි
නෑ ලොවේ
ඔබට මා හිමි නෑ
මට ද ඔබ
හිමි නෑ

සිතින් විතරක්
පෙම් කරන්නම්
දුරින් හිඳ ඔබ
දෙස බලන්නම්
ළං ව ඉන්නට
බෑ ඔබේ
අපට අප හිමි
නෑ ලොවේ
ඔබට මා හිමි නෑ
මට ද ඔබ
හිමි නෑ

මට ද ඔබ
හිමි නෑ
මට ද ඔබ
හිමි නෑ

ගීත ගායනය

චාමර වීරසිංහ
චාමර වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ආරාධනා ඒකනායක

සංගීත නාද රටා

නවරත්න ගමගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021