මුල ගී පද සිතුල් පව්ව වෙහෙර ළඟට සඳක් පායලා
F
T
P

සිතුල් පව්ව වෙහෙර ළඟට සඳක් පායලා ගී පද

සිතුල් පව්ව
වෙහෙර ළඟට
සඳක් පායලා
කුසල්වලින්
හුඟක් අරන්
යන්න පේවිලා
විසල් පුරේ
විශාඛාව ලෙසින්
නෙතු සලා
අවසර නෑ
ඇස් දෙක ළඟ
ඉන්න නැවතිලා

අසල්වැසි ලඳක් වාගෙයි
තෝරන බහ නම්
සුදු මුහුණයි හුරතලයයි
හරි අවදානම්
සිත ඇතුළෙන් දුරක් ගිහින්
මගෙම වෙලා දැන්
මම අමතක කරන්නෙ නෑ
කොළඹ එනව නම්

සිතුල් පව්ව
වෙහෙර ළඟට
සඳක් පායලා
කුසල්වලින්
හුඟක් අරන්
යන්න පේවිලා
විසල් පුරේ
විශාඛාව ලෙසින්
නෙතු සලා
අවසර නෑ
ඇස් දෙක ළඟ
ඉන්න නැවතිලා

සිදාදියේ කිරිල්ලියන්
තරඟ කරාවී
මොණර පැටික්කියගෙ රුවට
තරහ ගනීවී
තව මොහොතින් විහාරයෙන්
බස් එක යාවී
දුරස් වෙන්න එපා මගේ
රුහුණු කුමාරී

සිතුල් පව්ව
වෙහෙර ළඟට
සඳක් පායලා
කුසල්වලින්
හුඟක් අරන්
යන්න පේවිලා
විසල් පුරේ
විශාඛාව ලෙසින්
නෙතු සලා
අවසර නෑ
ඇස් දෙක ළඟ
ඉන්න නැවතිලා

අවසර නෑ
ඇස් දෙක ළඟ
ඉන්න නැවතිලා

අවසර නෑ
ඇස් දෙක ළඟ
ඉන්න නැවතිලා

ගීත ගායනය

නාමල් උඩුගම
නාමල් උඩුගම ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021