මුල ගී පද සිව් මහ බඹුන් දුන් විවරණින්
F
T
P

සිව් මහ බඹුන් දුන් විවරණින් ගී පද

සිව් මහ බඹුන් දුන් විවරණින්
අපටත් රජෙක් පහළව ඇතේ
ඒ මහ රජුන් පෑ පෙළහරින්
මේ දෙරණ එක්සේසත් කළේ
මේ දෙරණ එක්සේසත් කළේ
ආයුබෝවේවා
ආයුබෝවේවා
මහ රජාණෙනි
මහ රජාණෙනි

යාපා පටුන උතුරින්
දකුණෙන් දෙවුන්දර තුඩුවෙන්
නැගුණු දුක් සෝ සුසුම් නිවමින්
සමගි බල මහිමෙන්

දෙස් විදෙස් අභියෝග බිඳහල
මහ රජාණනි
ආයුබෝවේවා
ආයුබෝවේවා
මහ රජාණෙනි
මහ රජාණෙනි

නැගෙනහර අභිමන්
සුපසන් උදානය ගෙන දුන්
උතුරුකරයට වසන්තය දී
දෙරණ දිනු දෙවිඳුන්

දෙස් විසෙස් ඇස් මවිත කරවයි
මහ රජාණෙනි
ආයුබෝවේවා
ආයුබෝවේවා
මහ රජාණෙනි
මහ රජාණෙනි

සිව් මහ බඹුන් දුන් විවරණින්
අපටත් රජෙක් පහළව ඇතේ
ඒ මහ රජුන් පෑ පෙළහරින්
මේ දෙරණ එක්සේසත් කළේ
මේ දෙරණ එක්සේසත් කළේ
ආයුබෝවේවා
ආයුබෝවේවා
මහ රජාණෙනි
මහ රජාණෙනි

ආයුබෝවේවා
ආයුබෝවේවා
මහ රජාණෙනි
මහ රජාණෙනි

ගීත ගායනය

සහේලි රෝචනා ගමගේ
සහේලි රෝචනා ගමගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සුනිල් ආර්. ගමගේ

සංගීත නාද රටා

සමන්ත පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021