මුල ගී පද සෝක සැනසුම් වේදනාවන්
F
T
P

සෝක සැනසුම් වේදනාවන් ගී පද

සෝක සැනසුම්
වේදනාවන්
ආදරේ පුරවා ගෙනා
ඈගෙ නිළුපුල්
දෑසෙ කඳුළැල්
ජීවිතේ මතු වාසනා
ජීවිතේ මතු වාසනා

සෝක සැනසුම්
වේදනාවන්
ආදරේ පුරවා ගෙනා
ඈගෙ නිළුපුල්
දෑසෙ කඳුළැල්
ජීවිතේ මතු වාසනා
ජීවිතේ මතු වාසනා

වීනාවෙ තත් මැද
ගී ගයන්නේ
ඈ සෙනේ
හද මිහිර මවා

වීනාවෙ තත් මැද
ගී ගයන්නේ
ඈ සෙනේ
හද මිහිර මවා
රන් කේලි බඳිමින්
මඟ සරසන්නේ
ජීවන ගමනේ
පිහිට පතා

සෝක සැනසුම්
වේදනාවන්
ආදරේ පුරවා ගෙනා
ඈගෙ නිළුපුල්
දෑසෙ කඳුළැල්
ජීවිතේ මතු වාසනා
ජීවිතේ මතු වාසනා

මා සිහින විමානේ
පැතුම් තටාකේ
ආදර කුසුමන්
පිපී තියේ

මා සිහින විමානේ
පැතුම් තටාකේ
ආදර කුසුමන්
පිපී තියේ
සැනසීම හෝ
වැනසීම ඔබගේ
ඔය නිල් දෑසේ
රැඳී තියේ

සෝක සැනසුම්
වේදනාවන්
ආදරේ පුරවා ගෙනා
ඈගෙ නිළුපුල්
දෑසෙ කඳුළැල්
ජීවිතේ මතු වාසනා
ජීවිතේ මතු වාසනා

සෝක සැනසුම්
වේදනාවන්
ආදරේ පුරවා ගෙනා
ඈගෙ නිළුපුල්
දෑසෙ කඳුළැල්
ජීවිතේ මතු වාසනා
ජීවිතේ මතු වාසනා

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021