මුල ගී පද සොවින් බර නුවන් විදාලා
F
T
P

සොවින් බර නුවන් විදාලා ගී පද

සොවින් බර නුවන් විදාලා
තැවුල් පැවසුවා හඬාලා
යොවුන් ආදරේ අපේ
ගියේ ඇයි මෙසේ බිඳීලා

සොවින් බර නුවන් විදාලා
තැවුල් පැවසුවා හඬාලා
යොවුන් ආදරේ අපේ
ගියේ ඇයි මෙසේ බිඳීලා

හදේ ජනිත වූ අමාවන්
සැබෑ ආදරේ අපේ
මුසාවන් නිසා අනුන්ගේ
බිඳීලා ගියා
අහංකාර වූ සිනාවෙන්
අපේ ආදරේ දවා ලූ
ලොවේ චෝදනා නිසා
මැවේ වේදනා

සොවින් බර නුවන් විදාලා
තැවුල් පැවසුවා හඬාලා
යොවුන් ආදරේ අපේ
ගියේ ඇයි මෙසේ බිඳීලා

සදාතනික වූ හැඟීමෙන්
මගේ ජීවිතේ පුරා
යා වුනා කියා සිතූ මුත්
ඔබේ ආදරේ
කඳුලින් කොපුල් තෙමා ලූ
මගේ ආදරේ මකා ලූ
ඔබේ චේතනා නිසා
හිතේ වේදනා

සොවින් බර නුවන් විදාලා
තැවුල් පැවසුවා හඬාලා
යොවුන් ආදරේ අපේ
ගියේ ඇයි මෙසේ බිඳීලා

සොවින් බර නුවන් විදාලා
තැවුල් පැවසුවා හඬාලා
යොවුන් ආදරේ අපේ
ගියේ ඇයි මෙසේ බිඳීලා

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

හේමසිරි හල්පිට

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021